دستگاه تصفیه آب

تبلیغات

درباره ما

بایگانی

آمار سایت

 • افراد آنلاین 1
 • بازدید امروز 7
 • بازدید دیروز 1
 • ورودی امروز از گوگل 0
 • ورودی دیروز از گوگل 0
 • بازدید این هفته 9
 • بازدید این ماه 18
 • بازدید این سال 228
 • بازدید کل 256
 • تعداد مطالب سایت 54
 • تعداد نظرات 0

شبکه های اجتماعی


دستگاه تصفیه آب

حذف منگنز و نیکل از آب


1 - حذف نيكل از محيط آبي با استفاده از پوسته پسته مشقت بار


نيكل يكي از فلزات سنگيني است كه در فاضلابهاي صنعتي به فراوانی يافت مي شود . تحقيقات زيادي در زمينه استفاده از زائدات كشاورزي براي حذف نيكل از محلولهاي آبي انجام یافته شده‌است . انگیزه از اين تحقيق , معرفي پوسته پسته مشقت بار تحت عنوان يك جاذب محلي در حذف فلز نيكل از محيط آبي بود . همچنين در اين تحقيق , جور هاي ايزوترم جذب نيكل به وسیله پوسته پسته مورد بررسي قرار گرفت . براي اين كار پوسته پسته تهيه شد و مقدار ذرات آن بين 600 تا 800 ميكرون گزینش گرديد . همچنين محلول استوك يون نيكل به وسيله اختلاط نمك نيترات نيكل ( NiSO4 . 6H2O ) ساخت كارخانه مرك آلمان با آب مقطر تهيه گرديد . نتايج نشان بخشید كه حداكثر بازده جذب ( 3/73 درصد ) در pH برابر 8 واقعه مي افتد . همچنين براي يك غلظت اثبات , با افزايش جرم جاذب , زمان تعادل جذب كاهش ( سرعت جذب افزايش ) مي يابد . نتايج حاصل از برازش گونه هاي ايزوترم جذب نشان اعطا کرد كه جور هاي فروندليچ , برونر - اميتر - تالر , راك - پرائونيتز , ردليچ - پترسون و سيپس در تراز اعتماد 97 درصد اطلاعات را به خوبي توصيف مي كنند , ولي جور هاي فروندليچ و سيپس با كمترين فاكتور اشتباه به ترتيب 10597/0 و 10598/0 و بيشترين ضريب همبستگي ( 9785/0 ) اطلاعات را خوب تر توصيف مي نمايند . مقايسه ظرفيت جاذبها در حذف نيكل از محيط آبي نشان بخشید كه پوسته پسته مشقت بار با مرحله ويژه 7/1 متر مربع بر گرم و ظرفيت جذب 3984/0 ميلي گرم بر گرم از جاذب هاي كائولينيت , باگاس و خاكستر لجن براي حذف نيكل مطلوب خیس است


2 - حذف منگنز از محيط آبي به وسیله زئوليت كلينوپتيلولايت در حضور يون هاي آهن , كروم و آلومينيوم


انگیزه اصلي اين تحقيق مقايسه اندازه جذب منگنز به وسیله زئوليت كلينوپتيلولايت در دو وضعیت محلول تك عنصري و محلول تركيبي بود . براي اين كار از زئوليت معادن سمنان با قطر ذرات 350 ميكرومتر استفاده گرديد . نتايج نشان بخشید كه pH بهينه در هر دو وضعیت تك عنصري و وضعیت تركيبي برابر5 است . نتايج برازش نوع هاي لاگرگرن , هو و همكاران و اورامي بر داده هاي سينيتيك نشان بخشید كه در هر دو موقعیت تك عنصري و وضعیت تركيبي , نوع اورامي به ترتيب با ضريب همبستگي 8/99 و 9/99 درصد اطلاعات را خوب تر توصيف مي نمايد . سرعت میانگین جذب منگنز براي محلول تك عنصري و تركيبي به ترتيب 0242/0 و 0146/0 ميلي گرم بر گرم بر دقيقه به دست آمد . همچنين مقايسه فاكتور اشتباه نشان اعطا کرد كه نوع اورامي براي هر دو شرایط تك عنصري و شرایط تركيبي داراي كمترين اشتباه به ترتيب 0248/0 و 0166/0 بود . مقايسه دسته هاي لانگمير , فروندليچ , سيپس و رادليچ - پترسون نشان اعطا کرد كه نوع سيپس با ضريب تعيين 8/99 و 3/99 درصد و فاكتور خطاي 0055/0 و 0051/0 به ترتيب داده هاي سيستم تك عنصري و تركيبي را خوبتر از ساير دسته ها توصيف مي نمايد . ظرفيت جذب منگنز در دو موقعیت تك عنصري و شرایط تركيبي به ترتيب 67/3 و 63/2 ميلي گرم برگرم به دست آمد . براي مقدار گيري مرحله ويژه از طریق جذب متيلن بلو استفاده شد و نتايج نشان بخشید كه مرحله ويژه زئوليت 31/12 مترمربع به ازاي هر گرم است

[ امتیاز : 3 ]
حذف تبلیغات
حذف تبلیغات